Ảo hóa

Các khoá đào tạo về kiến trúc, triển khai Ảo hoá hạ tầng CNTT, Ảo hoá lưu trữ, Ảo hoá Network...

VMWare
vSphere
NSX
DellEMC
Open Technology
Microsoft
Citrix