Kiểm Thử Phần Mềm

Trang bị kiến thức nền tảng về những kỹ năng cần thiết về kiểm thử phần mềm, Software Testing, theo chuẩn quốc tế.