Lịch khai giảng trực tuyến

Quý II/2024
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 08-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 08-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0] 22-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam
Red Hat
6 RHCSA Rapid Track course (RH199) 29-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Microsoft Azure Administrator 28-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 01-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Administrator 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft Azure Security Technologies 17-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
11 PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 25-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
32h Việt Nam Liên hệ
13 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 29-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 15-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
15 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
16 CCNP Enterprise: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI) 15-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
17 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
Oracle
18 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 15-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 15-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
21 Certified Information Security Manager (CISM) 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
22 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
56h Việt Nam Liên Hệ
23 Certified Network Defender (CND) 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
24 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
25 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 17-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
26 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 01-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
27 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 17-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
28 Project Management Professional - PMP 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
29 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
30 Data Engineer 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
31 Lập Trình Python Cơ Bản 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
32 PEN-200: Penetration Testing with Kali Linux (OSCP Certification) 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
33 Phân tích mã độc căn bản 24-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
34 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 29-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
35 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
36 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên Hệ
Quản lý dự án
37 IT HelpDesk Professional 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
38 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 4 Foundation 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
39 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
40 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
41 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
42 AWS Cloud Practitioner Essentials 08-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
43 Architecting on AWS 17-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
44 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
45 CompTIA Security+ 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
46 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 15-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
47 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 18-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên Hệ
DevOps Institute
48 Docker Foundation 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
49 DevOps Nâng Cao 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
50 DevOps Cơ bản 15-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
51 Certified Kubernetes Administrator 18-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
Palo Alto Networks
52 Khóa học PCNSA (Palo Alto Network) - Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator 10-06-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
30h Việt Nam Liên hệ
53 Palo Alto Networks Certified Security Engineers (PCNSE) 22-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
30h Việt Nam Liên hệ
Fortinet
54 Fortigate Administrator 04-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
30h Việt Nam Liên hệ