Các khoá đào tạo theo yêu cầu

Robusta thực hiện các khoá đào tạo theo yêu cầu bao gồm khảo sát, xây dựng nội dung, triển khai theo địa điểm và thời gian tuỳ nhu cầu khách hàng