Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý II/2024
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 08-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0] 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 28-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 01-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft 365 Administrator 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Security Technologies 17-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
10 PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 25-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
32h Việt Nam Liên hệ
12 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 29-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 15-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
14 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
15 CCNP Enterprise: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI) 15-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
16 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
17 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 15-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
19 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 15-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Security Manager (CISM) 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
21 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
56h Việt Nam Liên hệ
22 Certified Network Defender (CND) 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
23 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
24 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 17-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
25 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 01-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
26 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 17-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
27 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
28 Lập Trình Python Cơ Bản 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
29 PEN-200: Penetration Testing with Kali Linux (OSCP Certification) 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
30 Phân tích mã độc căn bản 24-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
31 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 29-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
33 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 01-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
34 IT HelpDesk Professional 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
35 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 4 Foundation 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
36 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
37 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
38 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
AWS
39 Architecting on AWS 17-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
40 CompTIA Security+ 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
41 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 15-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
42 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 18-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
43 Docker Foundation 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
44 DevOps Nâng Cao 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
45 DevOps Cơ bản 15-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
46 Certified Kubernetes Administrator 18-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
SAP
47 SAP S/4HANA Overview 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
48 System Administration I of SAP S4HANA and SAP Business Suite 15-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ