VMware

Các khoá đào tạo của VMware về Ảo hoá hạ tầng CNTT, Cloud, VDI, Mobility.

Robusta là Trung tâm cung cấp các khóa đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam. Các khoá đào tạo VMware tại Robusta được thực hiện theo nội dung cập nhật mới nhất, hệ thống Lab chính hãng đặt tại Data Center trong và ngoài nước, thực hành bất kỳ nơi đâu 24x7. Ngoài ra, các khoá học còn được thực hiện bởi giảng viên VCI (Chỉ duy nhất tại Robusta mới có) và được phép thi các chứng chỉ VMware.

Data Center Virtualization Infrastructure
Foundations
vSphere
Cloud Management and Automation
Foundations
vCloud Air
vRealize Automation
vRealize Orchestrator
vCenter Configuration Manager
Network Virtualization
NSX
Foundations