Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere

Tổng quan về khóa học:

Khóa học kéo dài năm ngày dạy cho bạn các kỹ năng nâng cao để thiết lập cấu hình, duy trì cơ sở hạ tầng ảo có tính sẵn sàng cao và có thể mở rộng. Thông qua sự kết hợp giữa bài giảng và hệ thống LAB thực hành, bạn sẽ cấu hình và tối ưu hóa các tính năng của VMware vSphere® 7 nhằm xây dựng nền tảng cho cơ sở hạ tầng thực sự có khả năng mở rộng và thảo luận về thời điểm, vị trí mà các tính năng này có tác dụng lớn nhất.

Tham dự khóa học này để hiểu sâu hơn về vSphere, tìm hiểu cách các tính năng và điều khiển nâng cao của nó có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn. Là một lợi ích độc quyền, những người tham gia khóa học này sẽ nhận được thêm tài liệu bài giảng được ghi âm cao cấp về bảo mật vSphere.

Thời gian:

05 ngày

Mục tiêu khóa học:

Kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Định cấu hình và quản lý mạng, lưu trữ vSphere cho một doanh nghiệp lớn và phức tạp
 • Sử dụng VMware vSphere® Client™ để quản lý chứng chỉ
 • Sử dụng liên kết danh tính để cấu hình VMware vCenter Server® nhằm sử dụng các nguồn nhận dạng bên ngoài
 • Sử dụng VMware vSphere® Trust Authority™ để bảo mật cơ sở hạ tầng cho các máy ảo được mã hóa
 • Sử dụng cấu hình máy chủ để quản lý sự tuân thủ của máy chủ VMware ESXi™
 • Tạo và quản lý thư viện nội dung để triển khai máy ảo
 • Quản lý việc sử dụng tài nguyên VM với nhóm tài nguyên
 • Giám sát và phân tích các chỉ số hiệu suất chính về tài nguyên điện toán, lưu trữ và kết nối mạng cho máy chủ ESXi
 • Tối ưu hóa hiệu suất trong môi trường vSphere, bao gồm cả vCenter Server
Đối tượng tham gia:

Gồm các đối tượng: Quản trị viên hệ thống, kỹ sư hệ thống và nhà tích hợp hệ thống có kinh nghiệm.

Điều kiện tiên quyết:

Bạn phải đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Hiểu các khái niệm được trình bày trong khóa học VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý
 • Kiến thức và kinh nghiệm quản trị tương đương với ESXi và vCenter Server
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dòng lệnh.
Nội dung khóa học:

1. Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

2. Network Scalability

 • Configure and manage vSphere distributed switches
 • Describe how VMware vSphere Network I/O Control enhances performance
 • Explain distributed switch features such as port mirroring and NetFlow

3. Storage Scalability

 • Explain why VMware vSphere VMFS is a highperformance, scalable file system
 • Explain VMware vSphere Storage APIs – Array Integration, VMware vSphere API for Storage Awareness™, and vSphere APIs for I/O filtering
 • Configure and assign virtual machine storage policies
 • Create VMware vSAN™ storage policies
 • Recognize components of the VMware vSphere® Virtual Volumes™ architecture
 • Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control

4. Host and Management Scalability

 • Use the vSphere Client to manage vSphere certificates
 • Describe identity federation and recognize its use cases
 • Configure identity federation to allow vCenter Server to use external identity provider
 • Describe the benefits and use cases of vSphere Trust Authority
 • Configure vSphere Trust Authority
 • Use host profiles to manage ESXi configuration compliance
 • Create a local content library and subscribe to a published content library
 • Deploy VMs from a content library
 • Create and manage resource pools in a cluster
 • Describe how scalable shares work

5. CPU Optimization

 • Explain the CPU scheduler operation and other features that affect CPU performance
 • Explain NUMA and vNUMA support
 • Use esxtop to monitor key CPU performance metrics

6. Memory Optimization

 • Explain ballooning, memory compression, transparent page sharing, and host-swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted
 • Use esxtop to monitor key memory performance metrics

7. Storage Optimization

 • Describe storage queue types and other factors that affect storage performance
 • Discuss vSphere support for NVMe and iSER technologies
 • Use esxtop to monitor key storage performance metrics

8. Network Optimization

 • Explain performance features of network adapters
 • Explain the performance features of vSphere networking
 • Use esxtop to monitor key network performance metrics

9. vCenter Server Performance Optimization

 • Describe the factors that influence vCenter Server performance
 • Use VMware vCenter® Server Appliance™ tools to monitor resource use

10. Supplemental Content
Appendix A: vSphere Auto Deploy

 • Explain the purpose of VMware vSphere® ESXi ™ Image Builder CLI
 • Explain the purpose of VMware vSphere® Auto Deploy™
 • Describe how an autodeployed ESXi host boots
 • Configure a vSphere Auto Deploy environment
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 08-06-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 08-06-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 15-06-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ


Các khóa học khác