Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation

Giới thiệu tổng quan

Khóa học COBIT Foundation 5.0 bao gồm các thông tin về cấu trúc và nội dung của COBIT 5.0 framework. Nó chỉ ra các lợi ích của khung công việc quản trị IT và giải thích cách thức làm thế nào để hiện thực hóa hiệu quả của Quản trị IT sử COBIT best practices framework. Bên cạnh đó, khóa học cũng giải thích COBIT framework qua các vị dụ thực tiễn và các trường hợp điển hình. Khóa học còn chỉ ra các thành phần của bộ COBIT toolkit, như chỉ dẫn đảm bảo và các hướng dẫn về quản trị.

Khóa học giúp các chuyên gia hiểu rõ cách sử dụng COBIT theo cách logic và dễ hiểu nhất, và kiểm tra lại kiến thức của mình bằng cách tiếp cận tương tác.

Các bài tập thực tiễn tại lớp hỗ trợ các bài trình bày. Thêm vào đó, người học sẽ nắm rõ ý nghĩa thực sự của COBIT bằng cách thực hành COBIT theo các tình huống áp dụng.  

Thời lượng: 24 giờ
Hình thức đào tạo: 

Giảng dạy trực tiếp tại lớp

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học, học viên đạt được các mục tiêu sau:

 • Những thách thức then chốt khi ứng dụng CNTT
 • Các khái niệm và lợi ích của Quản trị CNTT
 • Hiểu rõ và đánh giá đúng tầm quan trọng của Quản trị CNTT
 • Hiểu rõ các vấn đề cơ bản về khung kiểm soát, các nguyên tắc và các thành phần khả thi.
 • Hiểu cơ bản về cấu trúc và sử dụng COBIT 5 như là khung công việc quản trị CNTT
 • Mối quan hệ giữa yêu cầu của các bên liên quan và vấn đề quản trị
 • Phương án tiếp cận triển khai sử dụng COBIT 5
 • Cấu trúc của mô hình quy trình COBIT 5
 • Hiểu rõ quản trị và quản lý CNTT 
Đối tượng tham gia khóa học
 • Không có bất kỳ giới hạn ràng buộc nào, tuy nhiên khóa học khuyến nghị người học nên có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên
 • Trưởng nhóm, trưởng bộ phận IT
 • Các trưởng bộ phận khác trong doanh nghiệp
 • Các chuyên gia tư vấn quản lý CNTT
 • Các chuyên gia quản trị và đánh giá CNTT muốn hiểu rõ hơn về COBIT 5 và những gì khung công việc có thể mang lại cho các tổ chức
Nội dung khóa học

1. Các đặc tính chủ yếu của COBIT 5

 • Cấu trúc của khung công việc COBIT 5 
 • Các nhu cầu về kinh doanh và các lợi ích do COBIT mang lại 

2. Phân tích 5 nguyên tắc của COBIT

Đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan (stakeholder)

 • Nhận thức rõ các lợi ích 
 • Tối ưu rủi ro và nguồn lực 
 • Hỗ trợ quá trình tạo ra giá trị kinh doanh thông qua CNTT 
 • Chuyển hóa nhu cầu của các bên liên quan (stakeholder) vào chiến lược khả thi của doanh nghiệp 
 • Làm sáng tỏ mục đích của các tầng mục tiêu 
 • Liên kết các mục tiêu cấp cao của doanh nghiệp thành các mục tiêu liên quan cụ thể đến CNTT 

Bao phủ từ đầu đến cuối trong doanh nghiệp

 • Một khung công việc cho các lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo CNTT 
 • Tương quan giữa các hoạt động và vai trò chủ chốt 

Ứng dụng một khung công việc tích hợp duy nhất

 • Triển khai COBIT 5 như một công cụ tích hợp
 • Gắn kết các thực hành vào trong một mô hình duy nhất 

Cho phép tiếp cận theo hướng chính luận

 • Đánh giá các thành phần chủ chốt của khía cạnh yếu tố khả thi 
 • Đánh giá các chỉ số đo lường để đạt được mục đích 

Tách biệt quản trị khỏi quản lý

 • Cân bằng hướng phát triển kinh doanh với các mục tiêu cụ thể 
 • Quản trị và quản lý CNTT 

3. Nghiên cứu 7 yếu tố giúp thực hiện (Enablers)

Các nguyên tắc, chính sách và khung công việc

 • Đáp ứng các yêu cầu thực hành tốt cho phạm vi công việc, vấn đề tuân thủ, các ngoại lệ và các giám sát 
 • Phân biệt các chính sách và nguyên tắc 

Các quy trình

 • Đánh giá các đặc tính chính của các mục quy trình hướng đến mục tiêu 
 • Mô hình quy trình tham khảo 

Các cấu trúc tổ chức

 • Triển khai các thực hành cho các công việc thực thi, các ủy thác trách nhiệm và việc ra quyết định 
 • Trách nhiệm chính của các vai trò tổ chức chính 

Văn hóa, đạo đức và hành vi 

 • Tạo ra, khuyến khích và duy trì các hành vi mong muốn 
 • Gắn kết đạo đức và mục tiêu của doanh nghiệp và các thành viên 

Thông tin

 • Đánh giá các mục chất lượng thông tin 
 • Tương quan giữa 5 bước trong quy trình thông tin với thông tin các enabler 
 • Áp dụng các thuộc tính thông tin vào các lớp 
 • Đánh giá ngữ cảnh và chất lượng thông tin đến người dùng với các thuộc tính chủ chốt 

Dịch vụ, hạ tầng và các ứng dụng

 • Phân tích 5 nguyên tắc kiến trúc chi phối việc sử dụng nguồn lực IT 
 • Mối quan hệ với các enablers khác

Con người, kỹ năng và các năng lực

 • Định nghĩa các yêu cầu về kỹ năng cần thiết cho từng vai trò 
 • Ánh xạ các nhóm kỹ năng và các lĩnh vực quy trình 
 • Các danh mục kỹ năng trong mối quan hệ đến các lĩnh vực quy trình 

4. Các nền tảng căn bản trong việc triển khai COBIT 5
Nhắc lại về các cơ sở lập luận, các thuật ngữ và ngữ cảnh của việc triển khai

 • Quản lý Chương trình 
 • Có thể thay đổi 
 • Vòng đời nòng cốt liên tục cải tiến 

Áp dụng vòng đời liên tục cải tiến để giúp khả thi thay đổi

 • Đánh giá các yếu tố cụ thể bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đến việc quản lý thay đổi 
 • Chỉ ra các thất bại và các điều kiện xảy ra 
 • Các pha và các yếu tố của mô hình vòng đời 
 • Hiện thực hóa các lợi ích kinh doanh với một tình huống kinh doanh tốt (business case)

5. Tích hợp Mô hình quy trình khả năng COBIT 5 (Process Capability Model)

Các cơ sở lập luận, thuật ngữ và các khái niệm nòng cốt dựa trên ISO 15504

 • 6 Cấp độ năng lực
 • 9 thuộc tính 
 • Hệ thống thang độ đánh giá 
 • Định nghĩa các thuật ngữ ISO 15504

Phạm vi và Mô hình Đánh giá quy trình - Process Assessment Model (PAM)

 • Nhận diện các lý do để tiến hành đánh giá quy trình 
 • Khác biệt giữa đánh giá sự trưởng thành và khả năng 
 • Triển khai mô hình Quy trình tham khảo với COBIT 5
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 27-07-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 27-07-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 24h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác